"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Výsledky přijímacího řízení 2020 ke dni 26. 6. 2020

čtyřleté

šestileté

osmileté

 

V pondělí 29. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 h je možno v kanceláři školy nahlédnout do spisu a poté budou vydávána rozhodnutí o přijetí a poštou rozeslána rozhodnutí o nepřijetí.

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

 

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY:

V souladu s ustanovením § 24, odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji ve dnech 29. a 30. června 2020 z organizačních důvodů pro všechny žáky

 

ředitelské volno

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY PRO ŽÁKY NIŽŠÍHO A VYŠŠÍHO GYMNÁZIA

S ohledem na probíhající maturitní zkoušky (společná i profilová část) a přijímací zkoušky budou konzultace pro žáky nižšího i vyššího gymnázia umožněny až od úterý 16. května 2020.

Konzultace jsou dobrovolné, nesuplují řádnou výuku, uskuteční se za dodržení všech epidemiologických doporučení ve skupinách do 15 žáků; v den konzultací se žáci mohou stravovat ve školní jídelně.

Zájem/nezájem o konzultace (s uvedením konkrétního předmětu) a o oběd v jídelně nahlásí zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků svému třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtka 4. 6. 2020.

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY PRO MATURANTY

Od 11. 5. 2020 je škola otevřená pro konzultace studentům maturitního ročníku.

Vstupujte v roušce, bezprostředně poté použijte dezinfekci na ruce (na parapetu okna) a následně odevzdejte podepsané         

„ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ 

do kanceláře školy.

Formulář ke stažení:

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Jednotná přijímací zkouška (didaktický test z matematiky a českého jazyka) se koná:

Pro čtyřleté gymnázium (studijní obor 79-41-K/41) dne 8. 6. 2020.

Pro víceleté gymnázium, tj. 6 - leté (studijní obor 79-41-K/61) a 8 - leté (studijní obor 79-41-K/81) dne 9. 6. 2020

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny typy studia se uskuteční 23. 6. 2020. 

Podrobnosti týkající se organizace PZK obdrží každý uchazeč v pozvánce, která bude zaslána na jeho adresu.

Všechny zkoušky (MZK i PZK) proběhnou za striktního dodržení opatření k ochraně zdraví v souvislosti s epidemií coronaviru SARS CoV -2 (viz níže).

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se v jarním termínu konají: 

1. 6. 2020 – didaktický test z matematiky, angličtiny a francouzštiny

2. 6. 2020 – didaktický test z českého jazyka a němčiny

3. 6. 2020 – didaktický test z matematiky + na Gymnáziu v Klatovech  

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a zkoušky profilové se konají ve dnech 10., 11., 12. a 15. 6. 2020. 

Přesný rozvrh ústních zkoušek sdělí maturantům třídní učitelé.

Pokyny ředitelky školy k hygienickým podmínkám návratu do školy ve školním roce 2019 /2020

Pokyny k hygienickým podmínkám

 

Vyvěšeno: 7. 5. 2020

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka gymnázia

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení výsledků ve vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků ve vzdělávání žáků školy za 2. pololetí vychází z Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, a je v souladu s metodikou k této vyhlášce, kterou vydalo MŠMT pod názvem Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Opatření před znovuotevřením školy

,Od 11. května 2020 mají žáci maturitního ročníku možnost absolvovat konzultace k maturitním předmětům.

Harmonogram konzultací záleží na osobní dohodě mezi žákem/žáky a vyučujícím, přičemž přítomnost ve škole je podmíněna dodržením níže uvedených zásad.

Pro zajištění maximální ochrany pracovníků školy i účastníků konzultací byla provedena dezinfekce a NANO ochrana povrchů a všichni příchozí jsou povinni potvrdit čestným prohlášením, že nejsou osobami s rizikovými faktory.

 

Při docházce na konzultace do školy, žáci si přinesou vlastní vyplněný formulář:  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 

Informace pro žáky maturitního ročníku

Klasifikace za 2. pololetí čtvrtého ročníku bude uzavřena k 11. 5. 2020.

Vysvědčení za poslední ročník studia bude předáno v den konání didaktického testu z českého jazyka, který je součástí společné části maturity. Před vydáním vysvědčení všichni žáci vrátí dva originální klíče od šatnové skříňky (vrácení kauce) a čip; tuto organizační agendu budou řešit ve spolupráci s třídním učitelem a panem školníkem.

Oznámení ředitelky školy

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

(1) Název Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
(2) Důvod a způsob založení viz Zřizovací listina
(3) Organizační struktura viz Organizační struktura
(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů  
(3.2) Zřizované organizace  
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní pošt. adresa Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.3) Úřední hodiny 7:15 - 13:45
(4.4) Telefon 379 414 211
379 725 464 (ředitelka)
379 414 222 (školní jídelna)
(4.5) Číslo faxu 379 725 957
(4.6) Adresa internetové stránky http://www.gymdom.cz
(4.7) Adresa e-podatelny gwtgiqs
(4.8) Další elektronické adresy gjsb [AT] gymdom [DOT] cz
(5) Případné platby lze poukázat č. účtu 5472200257/0100
(6) IČ 48342912
(7) DIČ není plátcem DPH
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád GJŠB
Výroční zpráva o činnosti organizace
Školní vzdělávací program

(8.2) Rozpočet

Rozvaha 2017
Příloha účetní uzávěrky 2017
Výkaz zisku a ztrát 2017
Rozpočet 2018

(9) Žádosti o informace viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(11) Opravné prostředky viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy  
(15) Úhrady za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o vyšší úhrad za poskytování informací  
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

 

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy