GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petra Mišková.

tel. č.: 725 090 003, 379 414 213, 379 414 211 (ústředna)
e-mail: miskova@gymdom.cz, gjsb@gymdom.cz

K zastižení v kanceláři gymnázia č. 207 vždy první čtvrtek v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gwtgiqs, emailem na adrese  nebo poštou na adrese Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, 344 42 Domažlice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petra Mišková, tel. č.: 725 090 003, e-mail: miskova@gymdom.cz, k zastižení v kanceláři gymnázia č. 207 vždy první čtvrtek v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin. Mimo tyto hodiny k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

  • jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením Školského zákona předávají CZVV (Cermat), MŠMT.

Pro zajištění přijímacího řízení v souladu s ustanovením § 60a, §183, § 60d, § 16, § 37 ŠZ zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

  • Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu (u cizinců), adresa pro doručování u žáka.
  • Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování u zákonného zástupce.
  • Adresa školy, obor vzdělání, forma vzdělání, závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského posudku, informace o schopnostech, vědomostech a zájmech uchazeče, stupeň podpůrných opatření.
  • Telefonní spojení, email, datová schránka zákonného zástupce.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s § 29 ŠZ a § 1 vyhl. č. 64/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

  • Jméno a příjmení, datum narození, popis úrazu, popis události při které k úrazu došlo, datum úrazu, místo úrazu, kým byl úraz ošetřen, další údaje, pokud jsou potřební k sepsání záznamu o úrazu.

Pro zajištění ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou v souladu s § 81, § 113 , § 82, § 28 ŠZ a vyhláškou č. 177/2009 Sb. a vyhláškou č. 3/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovává škola o žácích a oprávněných osobách údaje uvedené v Záznamu o činnosti ukončování středního vzdělávání – možno nahlédnout u ředitelky školy.

Pro zajištění průběhu středního vzdělávání v souladu s § 28, § 16, § 14, § 30,§ 21, § 65, § 81, § 50, § 17, § 18, § 164 ŠZ a vyhláškou 13/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovává škola o žácích a oprávněných osobách údaje uvedené v Záznamu o činnosti o průběhu středního vzdělávání – možno nahlédnout u ředitelky školy.

Pro zajištění průběhu zaměstnání v souladu se Zákoníkem práce a předpisy daňovými, sociálními a zdravotního pojištění zpracovává škola o zaměstnancích následující typy údajů:

  • Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, státní občanství, číslo pasu (u cizinců), povolení k pobytu od – do, údaje o vzdělání, údaje o odborných znalostech, údaje o předchozích zaměstnáních, místo narození, rodné číslo, rodné příjmení, příjmení dřívější 1., 2., číslo a název zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce (u cizinců), údaje o vyživovaných osobách, údaje o srážkách ze mzdy, údaje o zdravotním pojištění při souběhu zaměstnání, číslo účtu pro zasílání mzdy (platu).


Zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění právních povinností.