Biologie

Předmět vychází ze vzdělávacích oborů Biologie a Geologie a integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví. Předmět je určen žákům nižšího gymnázia a prvního až třetího ročníku vyššího gymnázia, výuka probíhá v odborné učebně a laboratoři.

Aktuálně

Zlatá medaile pro talentovaného biologa

14. 6. 2023

Na konto naší školy přibyl další výrazný mezinárodní úspěch. Jakub Krutina, žák šestého ročníku osmiletého studia, byl členem reprezentačního družstva České republiky, které v lotyšské metropoli Riga vybojovalo zlatou  medaili na Evropské olympiádě experimentálních věd EOES určené  studentům ve věku od 15 do 17 let.

Celý příspěvek →
Celý článek →
Všechny příspěvky

O předmětu

Ve výuce studenti získávají představu o podstatě života a jeho rozmanitosti, seznamují se se základy evoluce a základy biologického systému, učí se orientovat v organismech vyskytujících se v jejich okolí. Důraz je kladen na biochemickou podstatu a na problémy související s ochranou životního prostředí.

V rámci exkurzí studenti získávají dovednosti přímo v přírodě, v prostorách školy pak pracují s bohatými sbírkami – jedna z nejkrásnějších sbírek hub v republice, exponáty exotických zvířat, geologická sbírka, chovatelské zařízení. Absolvent předmětu rozeznává přírodniny a živé tvory, zná své tělo, chápe souvislosti a nalézá řešení ekologických problémů současnost.

Semináře

Dvouletý biologický seminář (3.– 4. ročník) Tento seminář je vhodný pro všechny zájemce o biologii. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů o další informace z ekologie, etologie, molekulární biologie, buněčné biologie, fyziologie, anatomie, systematiky, genetiky a dalších oborů.

Repetitorium z biologie (4. ročník) Seminář připravuje studenty na maturitní zkoušku z biologie a také na přijímací zkoušky vysokých škol.

Maturita

Maturita z biologie probíhá u tabule s podporou obrazových materiálů promítaných přes dataprojektor. Studenti využívají připravený soubor obrázků k dané otázce a prezentují své vědomosti způsobem podobným prezentaci na VŠ.

Jsme fakultní školou PřF UK

V rámci spolupráce s přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze mají naši studenti a učitelé možnost využívat vysokoškolské laboratoře, navštěvovat fakultní sbírky a muzea, účastnit se přednášek a konzultovat své práce s vysokoškolskými profesory.

Vyučující

Stýskal Jaroslav, Mgr.

styskal@gjsb.cz
379 414 240

Po, Čt 12:00–12:35