Biologie

Předmět vychází ze vzdělávacích oborů Biologie a Geologie a integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví. Předmět je určen žákům nižšího gymnázia a prvního až třetího ročníku vyššího gymnázia, výuka probíhá v odborné učebně a laboratoři.

Aktuálně

O předmětu

Ve výuce studenti získávají představu o podstatě života a jeho rozmanitosti, seznamují se se základy evoluce a základy biologického systému, učí se orientovat v organismech vyskytujících se v jejich okolí. Důraz je kladen na biochemickou podstatu a na problémy související s ochranou životního prostředí.

V rámci exkurzí studenti získávají dovednosti přímo v přírodě, v prostorách školy pak pracují s bohatými sbírkami – jedna z nejkrásnějších sbírek hub v republice, exponáty exotických zvířat, geologická sbírka, chovatelské zařízení. Absolvent předmětu rozeznává přírodniny a živé tvory, zná své tělo, chápe souvislosti a nalézá řešení ekologických problémů současnost.

Semináře

Dvouletý biologický seminář (3.– 4. ročník) Tento seminář je vhodný pro všechny zájemce o biologii. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů o další informace z ekologie, etologie, molekulární biologie, buněčné biologie, fyziologie, anatomie, systematiky, genetiky a dalších oborů.

Repetitorium z biologie (4. ročník) Seminář připravuje studenty na maturitní zkoušku z biologie a také na přijímací zkoušky vysokých škol.

Maturita

Maturita z biologie probíhá u tabule s podporou obrazových materiálů promítaných přes dataprojektor. Studenti využívají připravený soubor obrázků k dané otázce a prezentují své vědomosti způsobem podobným prezentaci na VŠ.

Jsme fakultní školou PřF UK

V rámci spolupráce s přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze mají naši studenti a učitelé možnost využívat vysokoškolské laboratoře, navštěvovat fakultní sbírky a muzea, účastnit se přednášek a konzultovat své práce s vysokoškolskými profesory.

Vyučující

Anderle Jan, Mgr.

anderle@gjsb.cz
379 414 219

St 10:00 – 10:55, Pá 9:40 – 10:55