Latina

Latina se vyučuje jako volitelný předmět v posledních dvou ročnících studia po 2 hodinách týdně. Je vhodná pro studenty, kteří dávají přednost humanitním oborům, jako dějepis, práva, jazyky, a především budoucím lékařům, farmaceutům, fyzioterapeutům a všem oborům se zaměřením na biologii.

Aktuálně

O předmětu

Výuka latiny jako mrtvého jazyka má jiný charakter než výuka živých cizích jazyků – odpadá zde funkce jazyka jako dorozumívacího prostředku živé komunikace. Jedním z cílů je zvládnout překlad upravených latinských textů přiměřené náročnosti vycházejících z antických reálií, postupně s použitím latinsko-českého slovníku a gramatického přehledu.

Studenti jsou vedeni k hledání mezipředmětových vztahů (podoba určitého latinského slova v angličtině, francouzštině a jiných románských jazycích, popřípadě v češtině a němčině) a k vysvětlování cizích slov s latinským základem používaných v češtině.

Studenti se rovněž seznamují s latinskými nápisy a citáty, s nimiž se setkají při procházce naším městem. V posledním ročníku se studenti rozdělují do 2 skupin podle předpokládaného zaměření vysokoškolského studia: v jedné skupině je slovní zásoba rozšiřována o lékařskou terminologii, ve druhé se pokračuje v obecné slovní zásobě.

Vyučující