Francouzský jazyk

Výuka francouzského jazyka probíhá v šestiletém a osmiletém studiu. V šestiletém od prvního ročníku a v osmiletém od druhého ročníku. Hodinová dotace činí ve všech třídách 3 hodiny týdně.

Aktuálně

Všechny příspěvky

O předmětu

Výuka je zaměřena na rozvoj a prohlubování jazykových dovedností a znalostí z oblasti fonetiky, pravopisu, gramatiky, lexikologie i syntaxe francouzského jazyka. Důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností využitelných v běžných každodenních situacích a spolu s tím i na upevňování jistoty a sebedůvěry při dorozumívání se jiným než mateřským jazykem.

Cílem výuky je také rozvoj čtenářské gramotnosti ve francouzštině a s ní související rozvoj schopnosti samostatně vyhledávat informace v psaném i mluveném textu, tyto informace třídit, shrnout a dále reprodukovat či využívat. Výuka předmětu si též klade za cíl rozvíjet samostatné a kritické myšlení žáků, motivovat je k formulování a vyjadřování vlastních názorů a myšlenek a rozvíjet jejich schopnosti argumentace.

V neposlední řadě je posláním předmětu rozšíření znalostí žáků o frankofonních zemích, upevňování vědomí existence odlišných kultur a současně i postupného sbližování národů v rámci sjednocující se Evropy. Proto je výuka předmětu doplňována 10 denním výměnným pobytem v městečku Saint Arnoult en Yvelinnes. V rámci tohoto pobytu jsou organizovány výlety, naši studenti mají možnost přímo se účastnit výuky v tamní škole (collège George Brassens) a seznámit se tu se školním systémem.

Semináře

Podle zájmu se v posledních ročnících studia otevírá dvouhodinový seminář konverzace ve francouzském jazyce.

Maturita

Z francouzštiny je možné skládat zkoušku v profilové (školní) i společné (státní) části. Informace o požadavcích se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Vyučující