Zeměpis

Předmět je povinný pro všechny ročníky nižšího gymnázia a pro první dva ročníky vyššího gymnázia.

Aktuálně

O předmětu

Smyslem výuky zeměpisu je poskytnout studentovi prostorovou představu o světě a umožnit pochopení vazeb mezi jednotlivými složkami přírodní a sociální sféry. Na nižším stupni je výuka zaměřena zejména na regionální zeměpis jednotlivých kontinentů. Studenti získávají základní znalosti (místopis, přírodní podmínky, společnost…) jednotlivých regionů a dovednosti (práce s atlasem a dalšími informačními zdroji).

Na vyšším stupni gymnázia výuka začíná hlubším pohledem na jednotlivé přírodní sféry (atmosféra, hydrosféra, litosféra…) a na to navazuje sociální zeměpis (obyvatelstvo, osídlení, ekonomická a politická geografie). Cílem předmětu je umožnit lepší pochopení současného světa a zorientovat se v jeho problémech.

Semináře

V posledním ročníku mají studenti možnost volby semináře ze zeměpisu. Jeho náplní je částečně opakování učiva z prvních dvou ročníků, především ale hlubší pohled na některé geografické problémy. Výběr témat na semináři může být částečně určen konkrétními zájmy studentů nebo například aktuálními událostmi ve světě (povodně, zemětřesení, politické nebo náboženské otázky, ekonomika…).

Maturita

Informace o požadavcích k maturitě se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Vyučující

Pivoňka Martin, Mgr.

pivonka@gjsb.cz
379 414 243

Út, Čt 10:55–11:40