Matematika

Výuka předmětu probíhá povinně ve všech oborech a ročnících studia. Žáci v sekundě, tercii a v třídě 1.6 se pro výuku dělí do menších skupin. V sekundě je zařazen předmět matematické cvičení, ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia mají všichni žáci základy vysokoškolské matematiky.

Aktuálně

O předmětu

Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa. Ovládnutí požadovaného matematického aparátu, elementy matematického myšlení, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího studia.

Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci.

Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení, v aktivním ovládnutí matematických nástrojů a dovedností, v pěstování schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby studenti byli schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry.

Během studia studenti objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky.

Výuku předmětu propojujeme s informačními technologiemi, studenti se zúčastňují řady soutěží, které jsou čistě matematické (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan) nebo mají přesah do dalších předmětů (Technická olympiáda, Logická olympiáda a Pangea.)

Semináře

Od třetího ročníku si mohou zájemci o tento předmět volit matematický seminář. V rámci něho se dále rozvíjí a profilují pro budoucí studium na vysoké škole.

Maturita

Z matematiky je možné skládat zkoušku v profilové (školní) i společné (státní) části. Informace o požadavcích se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Vyučující

Žáková Jaroslava, Mgr. et Mgr.

zakova@gjsb.cz
379 414 236

Po 11:50–12:35