Výtvarná výchova

Výuka výtvarné výchovy je povinná pro všechny žáky nižšího gymnázia a v prvních dvou letech vyššího gymnázia si ji studenti mohou zvolit před hudební výchovou.

Aktuálně

O předmětu

Předmět umožňuje poznávat svět výtvarného umění a kultury prostřednictvím výtvarných činností, poznatků z dějin výtvarného umění a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Student dostává příležitost osobitě se vyjadřovat, experimentovat s širokou škálou výtvarných prostředků a postupů. Proces tvorby vede studenta k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu a k obohacování citového života.

Výtvarná výchova pomáhá rozvíjet fantazii, originalitu, kreativitu, tvořivost, smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní prožitek i schopnost osobně se zapojit do procesu komunikace. Výrazně tak přispívá k dosažení emoční, kulturní i vizuální gramotnosti. V hodinách výtvarné výchovy se studenti také zapojují do výtvarných soutěží, součástí výuky jsou galerijní animace, návštěvy výstav, exkurze, výtvarné projekty, studenti se podílejí na výzdobě školy.

Semináře

Estetický seminář je určen pro studenty, kteří zamýšlejí dále studovat humanitní obory. Hlavními tématy semináře jsou dějiny výtvarné kultury a dějiny hudby. Ve výtvarné části semináře je brán zřetel na vizuální gramotnost, hlubší seznámení se s evropským, mimoevropským a regionálním uměním, architektonickými slohy i dějinami kinematografie. V hudební části studenti rozšiřují své znalosti hudební teorie a terminologie, poslouchají díla, která následně rozebírají, zařazují a diskutují o nich. Absolvování semináře je nezbytné pro maturitu z Výtvarné výchovy nebo Hudební výchovy. 

Maturita

Maturitní zkoušku z výtvarné výchovy lze skládat pouze po absolvování estetického semináře.

Vyučující