Anglický jazyk

Anglický jazyk se vyučuje ve všech ročních a oborech gymnázia, studenti jsou děleni do menších studijních skupin.

Aktuálně

Všechny příspěvky

O předmětu

Student se vedle praktického jazyka seznamuje s kulturním pozadím nejen anglicky hovořících zemí, poznává a porovnává způsob života jiných kulturních okruhů, učí se respektovat odlišnosti prostřednictvím zahraničních výměnných pobytů, poznávacích exkurzí a literatury.

V hodinách je student veden k samostatnosti i týmové práci, rozvíjí kritické myšlení a kompetenci k řešení problému, využívá přesahy získané v jiných předmětech, vede diskusi, respektuje názory ostatních a dokáže nalézat kompromisní řešení.

Absolvent ovládá anglický jazyk na minimální úrovni B2, má pevně vytvořené studijní návyky, dohledává a kriticky hodnotí informace, orientuje se v reáliích každodenního i občanského života, přijímá hodnoty občanské společnosti a doceňuje důležitost zdravého životního stylu.

Studenti mají možnost zapojit se do výměnných pobytů konaných ve spolupráci s partnerskými školami v Belgii, Francii a ve Španělsku a zúčastnit se poznávacích exkurzí ve Spojeném království.

Semináře

Ve třetím ročníku se pro zájemce otvírá dvouletý seminář zaměřený na přípravu na Cambridge Exams. Tento seminář je určen pouze pro pokročilé studenty na základě vstupního testu.

V posledním ročníku se v případě zájmu otevírá jednoletý seminář lexikálně zaměřený na obor budoucího studia na vysoké škole – např. Business, Literature, Legal English.

Maturita

Z angličtiny je možné skládat zkoušku v profilové (školní) i společné (státní) části. Informace o požadavcích se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Cambridge English Exams

Cambridge English Exams jsou nejrozšířenější jazykové certifikáty na světě. GJŠB je už několik let přípravným centrem pro tyto mezinárodní zkoušky a naši studenti mají tak možnost projít testy přímo na půdě školy, a to ve všech úrovních, nejčastěji B2 (FCE) a C1 (CAE). Tato zkouška je oceňována řadou potenciálních zaměstnavatelů, vybrané vysoké školy uchazeče s tímto certifikátem bonifikují v přijímacím řízení.

Vyučující

Diviš Petr, Mgr.

divis@gjsb.cz
379 414 229

Út 10:00–10:45