Školní kolo olympiády v anglickém jazyce VG II. B

V pondělí 7.2. 2022 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce kategorie VG
II. B. Do této kategorie spadají ročníky víceletého gymnázia odpovídající věkové kategorii 8.
a 9. tříd ZŠ. Soutěžili tedy mezi sebou zájemci ze tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8. Na předem daný čas
se dostavili do učebny, vylosovali si téma a bez přípravy mluvili. Členové komise se pak
ještě následně dotazovali. Jednotlivé rozhovory probíhaly 10 minut. Hodnotila se bohatost
slovní zásoby, použité gramatické jevy, výslovnost, plynulost vyjadřování, schopnost
interakce a jak bylo celkově téma naplněno. Zúčastnilo se celkem 16 zájemců. Do okresního
kola postupuje Mirka Johánková (2.6), na 2. místě se umístila Petra Jurášová (4.8) a 3. pozici
obsadila Emma Havlovicová (4.8).
Děkujeme všem za účast a vítěžům gratulujeme.

L. Ledvinová, J. Vecková