Kritéria hodnocení písemné práce MZ z cizího jazyka

Maturitní zkouška profilové části z cizího jazyka

Maturitní zkouška z cizího jazyka se v rámci profilové zkoušky skládá ze dvou částí: písemné práce a  ústní zkoušky. Úspěšné složení zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou dílčích zkoušek. Výsledná známka na maturitní vysvědčení z cizího jazyka je dána takto – 40 % hodnocení tvoří písemná část maturitní zkoušky, 60 % ústní část maturitní zkoušky.

Písemná práce – písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 200 – 250 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zadání písemné práce

Součástí každé části písemné práce je zadání, které specifikuje, jaké požadavky má žák v písemné práci splnit. Zadání písemné práce je uvedeno v jazyce zkoušky. Obsahuje název zadání a způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání.

Ze zadání se žák dozví, jaký typ textu a na jaké téma/v rámci jaké komunikační situace má text zpracovat, jak dlouhý má text být, kdo je jeho očekávaným příjemcem (čtenářem) a jakou komunikační funkci má text splnit. Součástí zadání jsou i dílčí požadavky (body zadání), které má žák ve své práci v odpovídající míře podrobnosti zpracovat.

Hodnocení písemné práce

Písemná práce se hodnotí ve čtyřech oblastech:

1. Zpracování zadání a obsah (25 %) – dodržení požadované charakteristiky textu, jasné a srozumitelné zpracování všech bodů zadání a splnění rozsahu práce 

2. Organizace a koheze textu (25 %)- vypracovaný text je souvislý s lineárním sledem myšlenek a je vhodně členěný/organizovaný

3. Slovní zásoba a pravopis (25 %) – správnost a rozsah použité slovní zásoby, správnost pravopisu

4. Mluvnické prostředky (25 %) – vhodnost, pestrost a správné využití mluvnických prostředků

 V odůvodněném případě může být práce ohodnocena 0 body, např. není-li dodrženo téma vyplývající ze zadání (není akceptována komunikační situace vymezená zadáním) a/nebo není-li dodržena požadovaná charakteristika textu a/nebo je-li text výrazně kratší, než požadovalo zadání. Písemná práce bude hodnocena ve všech oblastech nula body, pokud nebude splněno její zadání.

Rovněž nečitelná písemná práce není hodnocena. Pokud jsou v písemné práci čitelné alespoň některé úseky textu, jsou hodnoceny, žák se však nevyhne ztrátě bodů za nečitelné části rukopisu, například ve slovní zásobě.

Maximální počet dosažitelných bodů je 24.

Bodové hodnocení písemné práce:

24 – 22 výborný

21 – 20 chvalitebný

19 – 16 dobrý

15 – 13 dostatečný

12 – 0 nedostatečný