Volby do Školské rady

Informace o členství ve Školské radě GJŠB

Rada je zřizovaná podle školského zákona a je složena z dvou zástupců
pedagogů dané školy, jednoho z rodičů neplnoletých žáků, jednoho plnoletého
studenta a dvou členů kooptovaných zřizovatelem školy. Je to orgán, který má
právo získat informace o jakémkoliv dění na škole, může vznášet připomínky
k činnosti školy, schvaluje výroční zprávu a školní řád, má právo odsouhlasit či
odmítnout závažné změny na škole.
Volby do školské rady se konají jednou za tři roky a právě letos jsou
naplánovány na jarní měsíce. Během dubnové rodičovské schůzky proběhne
volba zástupce rodičů za nezletilé žáky. Výběr kandidátů proberou třídní učitelé
s rodičovskou základnou.

Informaci podává jednatel stávající ŠR – Mgr. Marie Johánková