Maturitní zkouška profilové části z českého jazyka

Maturitní zkouška z českého jazyka je povinnou zkouškou pro všechny žáky a v rámci profilové zkoušky se skládá ze dvou částí: písemné práce a ústní zkoušky. Úspěšné složení zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou dílčích zkoušek. Výsledná známka na maturitní vysvědčení z českého jazyka je dána takto – 40 % hodnocení tvoří písemná část maturitní zkoušky, 60 % ústní část maturitní zkoušky.

Písemná práce

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 250 slov. Cílem práce je vytvořit text podle zadaných kritérií, použít funkčně jazykové prostředky tak, aby odpovídaly stanovené komunikační situaci, a vytvořit myšlenkově ucelený, strukturovaný, koherentní text. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Vymezená doba je 120 minut.

Zadání písemné práce

Zadání písemné práce obsahuje vždy téma, požadovaný minimální rozsah práce, způsob zpracování zadání – slohový útvar, popřípadě výchozí text specifikující komunikační situaci.

Hodnocení písemné práce

Písemná práce se hodnotí ve třech oblastech, z nichž každá má dvě dílčí kategorie.

1) vytvoření textu podle zadaných kritérií

2) funkční užití jazykových prostředků

3) syntaktická a kompoziční výstavba textu

Podrobné informace včetně bodové škály jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Hodnotí se pouze autorský text žáka.

 V odůvodněném případě může být práce ohodnocena 0 body, např. není-li dodrženo téma vyplývající ze zadání (není akceptována komunikační situace vymezená zadáním) a/nebo není-li naplněn požadovaný slohový útvar textu a/nebo je-li text kratší, než požadovalo zadání. Písemná práce bude hodnocena ve všech oblastech nula body, pokud nebude splněno její zadání.

Rovněž nečitelná písemná práce není hodnocena. Pokud jsou v písemné práci čitelné alespoň některé úseky textu, jsou pak tyto pasáže hodnoceny, žák se však nevyhne ztrátě bodů za nečitelné části rukopisu.

Maximální počet dosažitelných bodů je 30.

Bodové hodnocení písemné práce:

30 – 27 výborný

26 – 23 chvalitebný

22 – 17 dobrý

16 – 13 dostatečný

12 – 0 nedostatečný